Zborový život v mesiaci júl

A za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti.

List Filipským 1, 9

Rozpis služieb Božích na mesiac júl: pdf1